CHẤM THẦU QUA MẠNG THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Về cơ bản việc chấm thầu (đánh giá hồ sơ dự thầu E-HSDT) qua mạng được thực hiện các bước tương tự như việc chấm thầu thông thường, Tổ chấm thầu có thể lựa chọn đánh giá theo quy trình 01 hoặc quy trình 02 như sau:

1. Quy trình 01: Áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”:

 • Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT.
 • Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm được thực hiện trên cơ sở các tài liệu mà nhà thầu đã kê khai trên hệ thống mà không bắt buộc nhà thầu phải đính kèm các tài liệu để chứng minh.
 • Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật.
 • Bước 4: Xếp hạng nhà thầu.

2. Quy trình 02: Áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đánh giá E-HSDT theo phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

 • Bước 1: Xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Điều 16 Thông tư này);
 • Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;
 • Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;
 • Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.