MỞ THẦU LÀ GÌ ?

Mở thầu là việc bên mời thầu thông báo công khai những thông tin cơ bản trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu trước khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Đồng thời, mở thầu cũng là một sự kiện có tính chất quan trọng trong quy trình tổ chức đấu thầu, và được tổ chức công khai với sự tham gia của các nhà thầu cùng các bên có liên quan.

Mở thầu thường được thực hiện ngay sau khi đóng thầu, hoặc sau thời điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu. Khi áp dụng hình thức cạnh tranh rộng rãi có sơ tuyển hoặc cạnh tranh hạn chế, số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đã được xác định từ trước, nên bên mời thầu rất chủ động trong việc tổ chức buổi mở thầu. Ngược lại, trong trường hợp cạnh tranh rộng rãi, số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu khó xác định trước do khoảng thời gian từ thời điểm đóng thầu đến thời điểm mở thầu rất ngắn, và phần lớn các nhà thầu muốn nộp hồ sơ dự thầu vào sát thời điểm đóng thầu để tham gia dự thầu luôn.

Vì vậy, đôi khi bên mời thầu cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc tổ chức mở thầu. Bên mời thầu có thể căn cứ vào số lượng hồ sơ mời thầu đã phát hành để xác định số lượng tối đa hồ sơ dự thầu sẽ nộp, từ đó có sự chuẩn bị trước cho việc mở thầu. Sự kiện mở thầu không phải là nơi để các bên thảo luận về những thông tin trong các hồ sơ dự thầu, và nhà thầu không được thay đổi hoặc bổ sung các thông tin có trong hồ sơ dự thầu đã nộp. Tại thời điểm mở thầu, bên mời thầu chưa được phép đưa ra bất kì quyết định nào liên quan đến việc chấp nhận hoặc loại bỏ hồ sơ dự thầu, mặc dù các bên tham gia buổi mở thầu đều nhận thấy rằng hồ sơ dự thầu nào đó chắc chắn sẽ bị loại do không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu.


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.