MỞ THẦU QUA MẠNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO ?

Mở thầu là bước quan trọng trong chuỗi các nghiệp vụ thực hiện đấu thầu. Vậy mở thầu qua mạng thực hiện như thế nào ?

Sau đây là 9 bước đấu thầu qua mạng:

Bước 1: Đăng ký và xác thực tài khoản.

Bước 2: Đăng tải dự án, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (NẾU CÓ)

Bước 3: Xây dựng hồ sơ mời thầu và phát thành thông báo mời thầu rộng rãi trên mạng.

Bước 4: Làm rõ hồ sơ mời thầu (NẾU CÓ)

Bước 5: Đóng thầu.

Bước 6: Mở thầu.

Bước 7: Đánh giá các hồ sơ dự thầu.

Bước 8: Làm rõ hồ sơ dự thầu (NẾU CÓ)

Bước 9: Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trước khi tiến hành mở thầu, các gói thầu sẽ được thực hiện đóng thầu, nhiều người hay nhầm lẫn giữa khái niệm đóng thầu và mở thầu.

Việc đóng thầu được hiểu đơn giản như chúng ta đóng cánh cửa lại, khong cho các nhà thầu được nộp hồ sơ dự thầu nữa, chỉ có những nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu thì mới được phép tiến hành mở thầu. Việc mở thầu là thực hiện mở ra những hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp hợp lệ và đúng thời gian trước đó.

Như vậy, mở thầu qua mạng là bước thực hiện thứ 6 trong chu trình 9 bước nêu trên. Việc mở thầu được thực hiện ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian do bên mời thầu cài đặt tại Thông báo mời thầu (đối với đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia thì yêu cầu việc mở thầu phải thực hiện trong vòng không qua 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, đối với trên Mạng đấu thầu tư nhân thì thời gian do người dùng cài đặt)

Nguồn: Dauthau.net


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.