THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về những loại thông tin cần được đăng tải công khai, gồm 11 loại thông tin như sau:

“Điều 8. Thông tin về đấu thầu”

 1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:
 2. a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 3. b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
 4. c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;
 5. d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

 1. e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
 2. g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 3. h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;
 4. i) Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất;
 5. k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầuvà cơ sở đào tạo về đấu thầu;
 6. l) Thông tin khác có liên quan.”

Các thông tin trên được khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm, thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu được hướng dẫn bởi Điều 7 và Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Vấn đề đăng tải, thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu được hướng dẫn bởi Điều 4, Điều 5 Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

Nguồn: https://luathoanganh.vn/hoi-dap-luat-doanh-nghiep/tong-hop-cac-bai-viet-ve-luat-dau-thau-lha3556.html

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.