THỜI HẠN, QUY TRÌNH CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định đối với thời hạn, cách thức thực hiện trong trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

“Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP và tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đối với thông tin quy định tại các Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.”

Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu:

Thời hạn cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Việc cung cấp và đăng tải thông tin đối với đấu thầu qua mạng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 của Nghị định này.

Nguồn: luathoanganh.vn

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

=================================

Phone phòng Kinh Doanh: 0799.099.583

Mail: tdmoithau@gmail.com

Website: moithau.vn


      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.